Select Page

NATUR & MILJØ

Vi arbejder for at bevare og beskytte alle områdets naturværdier i form af hav, kyst, strand, klit, skov, eng, mark, vandløb, flora og fauna og for pleje af områdets offentlige arealer til gavn for alle.

Vores mål for natur og miljø er at:
1.  Medvirke til at relevante naturområder fredes og plejes, herunder at sikre
den årlige dialog med Naturstyrelsen m.h.t. interesseområdets mange naturværdier.
2.  Udvikle godt naboskab, hvor hensyn vises til hinanden og respekt vises for naturværdierne.
3.  Understøtte en åben og konstruktiv tværgående dialog mellem områdets interessenter, bl.a. mellem
interesseområdets kystsikringslaug.
4.  Fremme vedligeholdelsen af de offentlige arealer.
5.  Søge at påvirke det stadigt stigende antal dispensationsansøgninger om bygningsændringer og udvidelser for at bevare områdets karakter.

KULTUR & HANDEL

Vi støtter et mangfoldigt kulturliv og initiativer til kulturelle aktiviteter, der kan udfoldes på de egnede offentligt ejede arealer – i det omfang det er bæredygtigt og sker i samarbejde med lokale handlende, leverandører og deres lokale produkter.

Vores mål for Kultur og Handel er at:
1. Kortlægge muligheder og synliggøre lokale handlende og spisesteder i nærmiljøet.
2. Vedligeholde et kort over Rågeleje, som giver en oversigt over aktiviteter, stier og handlende, der findes lokalt.
3. Støtte initiativer der kan skabe grobund for flere kulturaktiviteter i lokalområdet.

Vi har i 2019 udarbejdet det første kort over Rågeleje. Kortet er gratis og kan fås på alle turistkontorer i Nordsjælland og hos bestyrelsen.

SPORT & FRITIDSLIV

Vi støtter op om aktiviteter og initiativer, der skaber lokalt engagement så mennesker i alle aldre mødes. Aktiviteter afvikles i balance med naturen og livet i området.

Vores mål for Sports og Fritidsliv er at:
1. Understøtte sport i Rågeleje – f.eks. basketkurv, cykelløb og surf (sportsliv).
2. Opholde os i naturen i Rågeleje – f.eks. kortlægning af stier, gå- og løbeture (naturliv)
3. Støtte op om initiativer for Børn – f.eks. skattejagt, cirkusskole (børneliv)
4. Støtte op om initiativer for Unge – f.eks. at mødes og hænge ud (ungdomsliv)
5. Støtte op om initiativer for Voksne – f.eks. at mødes om interesser (voksenliv)

Vi opfordrer personer, der gerne vil bidrage til at opbygge et aktivitetsområde i lokal-området til at henvende sig til RUSG for en dialog om muligt samspil.

TRAFIK

Vi arbejder for at få et lokalsamfund, hvor alle trygt kan færdes, og søger at samarbejde med myndighederne om vejforhold, parkering, skiltning og bådoplægning.

Vores mål for trafik er at:
1. Skabe tryghed og sikkerhed i Rågeleje og Udsholt for cyklister og fodgængere.
2. Medvirke til, at der etableres cykelstier og gangfaciliteter, således at omfanget
af farlige situationer nedbringes ved en adskillelse af hård og blød trafik.
3. Udvikle sikre overgange de steder, hvor rigtig mange mennesker skal på tværs af trafikeret vej, f.eks. overgange ved Rågeleje strand og ved Heatherhill.
4. Fremme den trafikale udsigt, f.eks. via nedklipning af bevoksning kritiske steder.
5. Understøtte en omdirigering af tung trafik, der ikke har direkte ærinde i området.
6. Støtte op om et sammenhængende vej- og stinet, bl.a. på tværs af områdets kommunegrænser.

Seneste resultater er:
• Reguleringen af trafikken på Rågeleje Strandvej ved hjælp af de såkaldte “2 minus 1” vejbane, m/50 km/t og røde opmærksomhedsfelter.
• Forbedret gangsti mod lejet etableret med græsarmeringssten i højre vejside fra lejet mod Heatherhill til det tidligere byskilt mod vest. Dog mangler op stribning af hvid linje for at markere overgang fra vejareal til gangsti. Vi har opfordret Kommunen.
• 3 trafikchikaner i lejet etableret fra T-krydset Hesselbjergvej/Rågelejevej til parkeringspladsen. Planlagte 7 trafikchikaner videre fra parkeringspladsen gennemsvinget og opad bakken til det tidligere byskilt er indtil videre sat på pause af det nye byråds trafikafdeling.

 

NY 2-1 VEJ

Vi har i samarbejde med Grundejerforeningen Gl. Strandbjerg Gaard fremlagt flere forslag til kommunen for at forbedre trafiksikkerheden i og omkring Rågeleje. 
Den del af forslaget der omhandlede etablering af 2-1 vej på Rågelejevej er nu vedtaget og beskrives i nedenstående artikel i Ugeposten.

Vi arbejder videre med de øvrige forslag, læs mere her: https://sn.dk/Ugeposten-Gribskov/DEBAT-Kan-ny-asfalt-give-tryghed-for-de-svage-trafikanter/artikel/942124?fbclid=IwAR36OGPft8Luvre6DByYiZZTQ01EKcfiQ7birNZzuZv_BYgK28W_Qlm8P4c.